INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY PILCHOWICE

 

 

 

                        Stan mienia komunalnego gminy Pilchowice na dzień 31 październik 2004 roku wynosi ogółem 48.017.730 zł.

W rozbiciu na poszczególnych dysponentów mienia komunalnego kształtuje się to następująco:

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

Wartość mienia komunalnego to kwota 14.863.068 zł.

Składniki majątkowe będące w dyspozycji oświaty i wychowania to:

­         6  budynków szkolnych o wartości                                                                 12.209.996

­         2  budynki przedszkoli o wartości                                                                     1.009.818

­         budowle jak: ogrodzenia, nawierzchnie, szamba,

      budynki gospodarcze o wartości                                                                          515.328

­         kotły centralnego ogrzewania o wartości                                                                28.819

­         stanowiska komputerowe i inne urządzenia techniczne o wartości                         112.802

      w tym:

      Szkoła Podstawowa Pilchowice    9.944 zł.    

      Szkoła Podstawowa Żernica          6.201 zł.

      Szkoła Podstawowa Wilcza         34.112 zł.

      Szkoła Podstawowa Stanica         25.769 zł.

      Gimnazjum Pilchowice                13.677 zł.

      Gimnazjum Żernica                       9.457 zł.

      Przedszkole Pilchowice               10.162 zł.

      Przedszkole Nieborowice              3.480 zł.

­         wyposażenie szkół i przedszkoli wraz z pomocami naukowymi                             907.970

­         księgozbiór znajdujący się w placówkach oświatowych                                          66.652

­         programy komputerowe                                                                                        11.683

 

 

JEDNOSTKI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

 

Wartość mienia komunalnego OSP wynosi  515.032 zł.

Jednostki Ochotniczych straży Pożarnych posiadają:

­         8  wozów bojowych o łącznej wartości                                                                  37.985

      w tym:

      3  wozy marki „Żuk”     -     całkowicie umorzone

      4  wozy marki „Star”     -      37.985

      1  wóz marki „Jelcz”      -     całkowicie umorzony

­         6  budynków remiz strażackich o wartości                                                           304.055

­         2  pompy wodne o wartości                                                                                    1.919

­         radiowe urządzenia włączające syreny alarmowe                                                      8.715

­         urządzenie do przycinania                                                                                        1.718

­         sprzęt przeciwpożarowy i gospodarczy                                                                160.640

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

Łączna wartość mienia komunalnego jednostek kultury wynosi  387.733 .

Na majątek kultury i sztuki składają się:

­         2  budynki o wartości                                                                                          194.915

­         budowle jak: szamba, nawierzchnie, studnie i ogrodzenia                                        15.025

­         urządzenia techniczne o wartości                                                                              2.031

­         wyposażenie świetlic na kwotę                                                                               52.272

­         wyposażenie bibliotek na kwotę                                                                             28.210

­         księgozbiór o wartości                                                                                           94.365

­         programy komputerowe                                                                                             915

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

 

Wartość mienia gospodarki komunalnej wynosi   6.687.517 zł.

Majątek gospodarki komunalnej to:

­         3  budynki mieszkalne o wartości                                                                         265.285

­         4  budynki użyteczności publicznej (ośrodki zdrowia) o wartości                       1.062.152

­         2  budynki handlowo-usługowe o wartości                                                             32.876

­         5  budynków gospodarczych o wartości                                                                16.918

­         budowle na ogólną wartość                                                                                   74.499

      w tym:

      studnie o wartości                                            768 zł.

      szamba o wartości                                         5.448 zł.

      nawierzchnie i chodniki wartość                50.739 zł.

      ogrodzenia o wartości                                   2.292 zł.

      kotłownie o wartości                                   15.252 zł.

­         139,4 km sieci wodociągowych i 2.777 przyłączy domowych wartość              3.900.544

­         stacja uzdatniania wody o wartości                                                                      679.253

­         oczyszczalnie ścieków o wartości                                                                         544.305

­         studnie głębinowe wartość                                                                                   101.158

­         ciągnik, przyczepa i beczkowóz o łącznej wartości                                                 10.527

­         samochód CITROEN  - całkowicie umorzony

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 

Ogółem wartość mienia kultury fizycznej  wynosi   309.002 .

Jej majątek to:

­         4 budynki – domy sportowca o wartości                                                              223.846

­         budowle jak ogrodzenia, nawierzchnie, boiska sportowe, studnie

      o łącznej wartości                                                                                                  27.158

­         wyposażenie budynków i sprzęt sportowy o wartości                                             57.998

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Wartość mienia Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 5.020 zł.

Wartość tą stanowi:

­         sprzęt komputerowy o wartości                                                                               4.718

­         program komputerowy                                                                                               302

 

URZĄD GMINY

 

Łączna wartość mienia Urzędu wynosi  515.073 zł.

Składniki majątkowe będące w dyspozycji Urzędu to:

­         budynek o wartości                                                                                             243.267

­         budowle jak: ogrodzenie, nawierzchnia, szambo, studnie głębinowe                        28.659

 

­         urządzenia techniczne: sieć komputerowa, kserokopiarki, zagęszczarka

      o łącznej wartości                                                                                                  62.240

­         3  samochody – Polonez i Polonez „Truck” o łącznej wartości                                23.397

­         wyposażenie biur w budynku Urzędu o wartości                                                  110.796

­         programy komputerowe o wartości                                                                        46.714

 

Udziały w spółkach  -  20 akcji  o wartość 2.000 zł. -  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  S.A. Knurów.

 

Sprzedaż mienia komunalnego w 2004 roku:

 

                                                           powierzchnia                      wartość

zasób gruntów                                       2,0988 ha                       484.650 zł.

 

 

Grunty nabyte

                                                           powierzchnia                      wartość

 

drogi nabyte od osób fizycznych

z mocy prawa w wyniku podziału

nieruchomości                                       0,4412 ha                        24.040 zł

 

Stan po zmianach

 

zasób gruntów                                     61.6638 ha

grunty rolne                                       301.5868 ha

drogi gminne                                       89.1982 ha

lasy                                                      23.2774 ha

                                                                                                                                                                           ____________________________________________

                                                         

                                                           475.6401 ha

 

Wartość szacunkowa tego mienia wynosi  24.733.285 .

 

           Wydatki związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży jak operaty szacunkowe, podziały wynosiły  39.855 zł. Zgodnie z ogłoszonymi przetargami w bieżącym 2004 roku planuje się sprzedać 7 działek o łącznej powierzchni 0.4792 ha, wg ceny wywoławczej w łącznej kwocie 175.720 zł. W 2005 roku planuje się przygotować do sprzedaży około 3,5 ha zasobów gruntów pod budownictwo jednorodzinne, wartość szacunkowa  600.000 zł.

           W związku z pismem Wojewody Śląskiego odnośnie wprowadzenia do ustawy o gospodarce nieruchomościami na dzień 31.12.2005 r. terminu zakończenia komunalizacji mienia, przygotowywane są do przejęcia pozostałe grunty o nieuregulowanym stanie prawnym. Są to grunty, które nie mają założonych ksiąg wieczystych i potwierdzonych tytułów własności Skarbu Państwa.

Przewidywany obszar takich gruntów określić można na około:

grunty rolne              -   60 ha

pozostałe grunty       -   30 ha.