WÓJT   GMINY

Pilchowice

o g ł a s z a:

 

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

 

Działek budowlanych położonych w Nieborowicach w rejonie ulicy Zalesie

wolnych od obciążeń, zobowiązań i praw osób trzecich, zapisanych w Księdze Wieczystej Nr 18084, przeznaczonych w aktualnym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice pod zabudowę mieszkaniową i usługową

 

I.

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia

w m2

Cena wywoławcza

nieruchomości

w złotych

Uwagi

1.

1095/65

661

31.800

------

2.

1093/65

665

31.950

------

 

 

Do ceny uzyskanej w wyniku licytacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  8 czerwca  2006r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6.

 

II.

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia

w m2

Cena wywoławcza

nieruchomości

w złotych

Uwagi

1.

1094/65

664

31.900

------

 

2.

 

1092/65

1091/65

 

664

978

 

 

50.250

- brak możliwości zabudowy części  

  działki 1091/65 ze względu na

  strefę ochronną wzdłuż

  przebiegającego gazociągu

- wzdłuż granicy z działką nr 1093/65

  przebiegać będzie wodociąg Ø 110

 

Do ceny uzyskanej w wyniku licytacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  9 czerwca  2006r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6.

 

III.

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia

w m2

Cena wywoławcza

nieruchomości

w złotych

Uwagi

1.

1113/65

625

30.000

------

2.

1112/65

620

29.800

------

3.

1111/65

604

29.000

------

4.

1110/65

590

28.350

------

 

Do ceny uzyskanej w wyniku licytacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  12 czerwca  2006r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6.

 

 

IV.

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia

w m2

Cena wywoławcza

nieruchomości

w złotych

Uwagi

1.

1109/65

605

29.100

------

2.

1106/65

641

30.800

------

3.

1105/65

649

31.200

------

 

Do ceny uzyskanej w wyniku licytacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  13 czerwca  2006r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6.

 

V.

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia

w m2

Cena wywoławcza

nieruchomości

w złotych

Uwagi

1.

1108/65

637

30.600

------

2.

1107/65

647

31.100

------

 

3.

 

1104/65

1103/65

 

 

664

912

 

 

43.800

- brak możliwości zabudowy części

  działki 1103/65 ze względu na

   strefę ochronną wzdłuż  

   przebiegającego gazociągu

- wzdłuż granicy z działką nr 1105/65

  przebiegać będzie wodociąg Ø 110

 

Do ceny uzyskanej w wyniku licytacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  14 czerwca  2006r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6.

 

 

Kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

 

I.

Działki położonej w Pilchowicach na osiedlu „Piaski”, dla której ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wolnej od obciążeń, zobowiązań i praw osób trzecich za wyjątkiem ustawowego prawa pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych na podstawie ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, zapisanych w Księdze Wieczystej Nr 34459

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Powierzchnia

w m2

Cena wywoławcza

nieruchomości

w złotych

1.

1118/123

907

35.375

 

Do ceny uzyskanej w wyniku licytacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  19 czerwca  2006r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6.

 

II.

Działki położonej w Stanicy przy ul. Krótkiej, dla której ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wolnej od obciążeń, zobowiązań i praw osób trzecich za wyjątkiem ustawowego prawa pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych na podstawie ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, zapisanej w księdze Wieczystej Nr 33704

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Powierzchnia

w m2

Cena wywoławcza

nieruchomości

w złotych

 

 

1.

 

344/137

 

1016

 

26.500

 

 

Do ceny uzyskanej w wyniku licytacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  19 czerwca  2006r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6.

 

Wadium na przetargi w wysokości 5% ceny wywoławczej na poszczególne nieruchomości należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Gminy nr 96 8457 0008 2004 0031 1630 0015 Bank Spółdzielczy w Gliwicach Filia w Pilchowicach ul. Damrota 6 do dnia  02.06.2006r.

 

Na przetarg należy zgłosić się z bankowym potwierdzeniem wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

 

Dodatkowych informacji udziela P. Gabriela Kaleta - Urząd Gminy w Pilchowicach pokój nr 10, tel. 032 332-71-64.