DYREKTOR PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

W NIEBOROWICACH OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

 

 

 1. Adres jednostki:

Publiczne Przedszkole

ul.Główna 53

44-144 Nieborowice

tel. 032 332-71-72

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny księgowy

 

 1. Wymiar etatu:

½ etatu zatrudnienia

 

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, zgodnie z art. 45, ust.2 ustawy 

o finansach publicznych:

 

  1. Obywatelstwo polskie
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  3. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, minimum 3-letnia praktyka w  księgowości  lub  wykształcenie średnie, policealne lub pomaturalne /ekonomiczne/ i minimum 6-letni staż w księgowości .
  4. Niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe

 

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 

  1. Biegła znajomość obsługi komputera
  2. Znajomość  zasad księgowości budżetowej
  3. Znajomość zasad naliczania wynagrodzeń
  4. Znajomość  przepisów dotyczących ZUS
  5. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, gotowość do  stałego podnoszenia  swoich kwalifikacji

 

 1. Zakres obowiązków:

 

  1. Prowadzenie rachunkowości jednostki
  2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
  3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem kont
  4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

     

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

  1. Curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych /zgodnie z ustawa o Ochronie Danych Osobowych/
  2. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem
  3. List motywacyjny
  4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do stanowiska głównego księgowego
  5. Dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy
  6. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
  7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowe
  8. Oświadczenie o niekaralności

 

 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, w zamkniętej kopercie z adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego” w terminie do 16 czerwca 2006r. do godz. 15.00

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Pilchowice - BIP

 

 1. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur:

 

-          20 czerwca 2006r. – wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych

-          22 czerwiec 2006r. – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych 

 

10.  Dodatkowe informacje:

1.       telefon kontaktowy 032/ 332-71-66

2.      oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                          Publicznego Przedszkola

                                                                                                               w Nieborowicach

                                                                                                                    Irena Foit