UCHWAŁA Nr XXXVI/255/06

RADY  GMINY  PILCHOWICE

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

 

 

w sprawie:  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice.

 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), w związku z art. 10 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 

 

RADA GMINY PILCHOWICE

 

uchwala:

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice, zwany dalej regulaminem, w następującej treści:

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na  nieruchomościach, wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na terenie Gminy Pilchowice.

 

§ 2

 

Regulamin obowiązuje:

1)      mieszkańców gminy Pilchowice oraz inne osoby przebywające na terenie gminy Pilchowice,

2)      właścicieli/użytkowników nieruchomości i gospodarstw rolnych,

3)      właścicieli punktów handlowych, gastronomicznych, parkingów, obiektów sportowych itp.,

4)      wykonawców robót budowlanych,

5)      jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,

6)      zarządców dróg,

7)      organizatorów imprez o charakterze publicznym,

8)      przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

§  3

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

1)      odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

 

2)      odpady komunalne wielkogabarytowe – rozumie się przez to odpady, które nie mogą być  umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w workach lub typowych pojemnikach;

 

3)      nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

 

4) stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych   dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

 

5)      właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

 

6)      zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

 

7)      chodniku – wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

 

8) jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielorodzinnymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali /Dz.U. z 1994 r. Nr 85, poz. 388 z późniejszymi zmianami/ lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

 

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
 i na terenach służących do użytku publicznego

 

§ 4

 

1.      Właściciele/użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego  również   wykaszania traw co najmniej dwa razy w roku.

 

2.      Podmioty wskazane w § 2 w pkt  3-8 mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego,  z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości z dróg, przystanków komunikacyjnych oraz placów i chodników w sposób nie powodujący zakłóceń ruchu pieszych i pojazdów. Usuwanie błota śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń - w miarę potrzeby.

 

3.      Właściciele nieruchomości/użytkownicy zobowiązani są do usuwania sopli lodu i nawisów śniegu z dachu, rynien i innych części nieruchomości stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

 

4.      Placówki handlowe, gastronomiczne i nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, powinny być wyposażone w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, dodatkowo placówki handlowe i gastronomiczne – w kosze uliczne.

 

5.      Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, przystanki komunikacji są przez zarządców dróg lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

-         na drogach publicznych kosze rozmieszcza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego,

-         na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w obrębie przystanku,

-         pojemność koszy ulicznych rozstawionych na drogach i przystankach powinna wynosić od 10l do 60l,

-         kosze należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych.

 

7. Zabrania się niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych podobnych obiektów stanowiących własność komunalną.

 

8.      Mycie i drobne naprawy pojazdów, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Przy czym poza warsztatami naprawczymi zabrania się prowadzenia prac blacharsko-lakierniczych.

 

Rozdział 3

Zasady zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na nieruchomościach oraz innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 5

 

1.      Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Pilchowice prowadzony jest z gospodarstw domowych głównie poprzez system workowy (worki o pojemności do 110 litrów), oraz pojemniki o poj. 110 litrów. W obiektach użyteczności publicznej, działalności gospodarczej i budynkach wielorodzinnych odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o poj. 1100 litrów .

 

2.      Mieszkaniec rocznie zbiera do worka/kubła odpady o masie 223kg i objętości 0,97m3 przy czterotygodniowym cyklu wywozu potrzebuje on 81 litrów pojemności worka/pojemnika.

 

3.      Właściciele/użytkownicy nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w dostateczną ilość worków lub pojemników służących do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.

 

4.      Właściciele/użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów: opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła i metali poprzez system kolorowych worków, a także odpadów wielkogabarytowych, odpadów pochodzących z palenisk domowych (żużel, popioły) oraz zbierania odpadów niebezpiecznych i składania ich w wyznaczonych miejscach zgodnie   § 6.

 

5.      Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących

      parametrach:

-         zielone z nadrukiem szkło oraz logo jednostki odbierającej, worki o grubości –   0,05mm o wymiarach: 60cm x 80cm,

-         żółte z nadrukiem plastik i puszki po napojach i konserwach oraz logo jednostki odbierającej, worki o grubości: 0,07mm o wymiarach: 70cm x 110cm.

 

6.   Zabrania się gromadzenia w workach/pojemnikach śniegu, lodu, gorącego popiołu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych,  a także odpadów z działalności gospodarczej innych niż komunalne  i odpadów medycznych.

 

7.      Właściciel/użytkownik nieruchomości jest obowiązany wystawiać odpady przy drodze głównej w workach lub pojemnikach w czasie ustalonego wywozu odpadów, w sposób umożliwiający ich odbiór bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

 

8.      Szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.

 

9.  Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być wystawione przy nieruchomościach w uzgodnionym terminie wywozu, w miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości i dogodnym dla firmy wywozowej.

 

10.  Odpady powstające w wyniku remontów, rozbiórki obiektów, zmiany pokryć mogą być wywożone na indywidualne zlecenie za odrębną odpłatnością.

 

11.  Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w określonym terminie i w wyznaczonym miejscu przez Urząd Gminy, o czym mieszkańcy na bieżąco będą informowani.

 

§ 6

 

Odpady niebezpieczne zbierane w gospodarstwach domowych należy  składować w wyznaczonych miejscach przez Gminę ( np. leki przeterminowane w aptekach, baterie w placówkach oświatowych oraz wyznaczonych placówkach handlowych).

System odbioru odpadów niebezpiecznych, które należy wyłączyć ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych będzie poszerzany  o czym mieszkańcy będą na bieżąco informowani.

§ 7

 

Na terenie Gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1)      indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych,

2)      wylewanie nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,

3)      indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości,

4)      wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, pojazdów, itp.

 

§ 8

 

Mieszkańcy gminy oraz osoby inne przebywające na jej terenie zobowiązani są do korzystania z koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku ich braku, w celu uniknięcia zaśmiecania terenów użytku publicznego.

 

§ 9

 

Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:

 1)   wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe a także zapewnienia odpowiedniej liczby szaletów przenośnych,

2)  zawarcia z uprawnionymi podmiotami umowy na dostarczenie pojemników  i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.

 

§ 10

 

1.      Górną stawkę opłaty za odbieranie odpadów komunalnych i usuwania nieczystości ciekłych zebranych na terenie nieruchomości  corocznie określa Rada Gminy                         w drodze uchwały.

 

2.      Górną stawkę opłaty za odbieranie odpadów komunalnych określa się na podstawie średniej ilości wytwarzanych odpadów, częstotliwości odbierania odpadów zgromadzonych  w workach/pojemnikach oraz rzeczywistych kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów.

 

3.       Górną stawkę opłaty za usuwanie nieczystości ciekłych określa się na podstawie kosztów transportu oraz oczyszczania 1m3 ścieków.

 

4.      Opłata za odbiór odpadów komunalnych będzie określana od każdej osoby zameldowanej lub przebywającej w gospodarstwie domowym.

 

5.      Opłata za usuwanie nieczystości ciekłych będzie określana za 1m3 ścieków.

 

6.      Opłata pobierana przez przedsiębiorcę świadczącego usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych i usuwania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości nie może przekroczyć górnej stawki opłaty, o której mowa w ust. 1.

 

§ 11

 

1.  Właściciel nieruchomości usytuowanej na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej, w celu gromadzenia wytworzonych nieczystości ciekłych, powinien wyposażyć nieruchomość w szczelny zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do ilości osób stale lub czasowo przebywających na terenie nieruchomości, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych. Określając wielkość i przepustowość tych urządzeń należy przyjąć następujący wskaźnik wytwarzania ścieków:

-         mieszkańcy – 3,0m3/osobę/miesiąc,

-         pralnie usługowe – 17,0dm3/kg bielizny/dobę,

-         bary, restauracje, jadłodajnie – 3m3/miejsce/miesiąc,

-         kawiarnie – 0,8m3/miejsce/miesiąc,

-         sklepy spożywcze – 2,0m3/zatrudnionego/miesiąc,

-         pozostałe sklepy – 0,9m3/zatrudnionego/miesiąc,

-         apteki – 3,0m3/zatrudnionego/miesiąc,

-         przychodnie lekarskie – 0,5m3/zatrudnionego/miesiąc,

-         zakłady fryzjerskie i kosmetyczne – 4,5m3/zatrudnionego/miesiąc,

-         pozostałe zakłady usługowe – 0,45m3/zatrudnionego/miesiąc,

-         zakłady produkcyjne bez natrysków – 0,45m3/zatrudnionego/miesiąc,

-         zakłady produkcyjne z natryskami – 1,5m3/zatrudnionego/miesiąc.

 

2.      Z chwilą wybudowania i uruchomienia kanalizacji sanitarnej właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia się do niej w ciągu 6-ciu miesięcy.

Po przyłączeniu się do kanalizacji sanitarnej szambo należy opróżnić i wydezynfekować.

 

Rozdział 4

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

 

§ 12

 

1.      Odbiór odpadów komunalnych stałych od właścicieli/użytkowników dokonywany będzie przez uprawnioną jednostkę wywozową  nie rzadziej niż:

-         1 raz w miesiącu z gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej,

-         2 razy w miesiącu z obiektów użyteczności publicznej, gospodarstw domowych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej oraz    budynków wielorodzinnych (tj. osiedle Piaski w Pilchowicach, część ul. Piaskowej w Pilchowicach, osiedle przy ul. Leśnej w Żernicy, budynki wielorodzinne – bloki przy  ul. Górniczej w Żernicy, budynek wielorodzinny przy ul. Gliwickiej 1 w Wilczy i  placówek oświatowych  opalanych gazem lub olejem),

-         6 razy w roku odbiór wysegregowanych odpadów opakowaniowych (szkło, plastik, puszki),

-         1 raz w miesiącu odbiór żużla w okresie grzewczym,

-         2 razy w roku odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych.

 

2.      Opróżnianie koszy ulicznych i na przystankach odbywać się będzie 1 raz w tygodniu i każdorazowo w przypadkach wcześniejszego ich zapełnienia przez podmiot zajmujący się bieżącym utrzymaniem czystości dróg i przystanków.

 

3.      Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością wynikającą z pojemności tych zbiorników i w sposób wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych.

 

4.   Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

 

§ 13

 

1. Wykonanie obowiązków, o których mowa w § 12 i 13 właściciele/użytkownicy nieruchomości  zapewniają poprzez zawarcie umowy z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy na odbieranie odpadów  komunalnych od właścicieli/użytkowników nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

 

2.  Właściciele/ użytkownicy zobowiązani są do udokumentowania korzystania z takich usług  przez okazanie umowy, o której mowa w  § 13 ust.1.

 

3.  Umowę i dowody ponoszonych opłat należy przechowywać przez okres 5-ciu lat.

 

4. Kontrole w w/wym. zakresie mogą przeprowadzać upoważnieni przez Wójta Gminy Pilchowice pracownicy administracji samorządowej.

 

§ 14

 

Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz oczyścić teren bezpośrednio po zakończeniu imprezy i tereny przyległe jeżeli jest taka potrzeba.

 

Rozdział 5

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

 

§ 15

 

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

        do 31 grudnia 2010 roku - do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

        do 31 grudnia 2013 roku - do nie więcej niż 50%,

        do 31 grudnia 2020 roku - do nie więcej  niż 35%,

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995 wynoszących 478Mg.

 

 

 

 

§16

 

Obowiązek ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, o którym mowa w §15 realizuje się przez nałożenie na właścicieli/użytkowników nieruchomości obowiązku określonego w § 17.

 

Rozdział 6

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

 

§ 17

 

1.      Zobowiązuje się właścicieli/użytkowników nieruchomości do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji (odpady roślinne i odpady  kuchenne za wyjątkiem mięsa) powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby za wyjątkiem gospodarstw domowych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej oraz    budynków wielorodzinnych (tj. osiedle Piaski w Pilchowicach, część ul. Piaskowej w Pilchowicach, osiedle przy ul. Leśnej w Żernicy, budynki wielorodzinne – bloki przy ul. Górniczej w Żernicy, budynek wielorodzinny przy ul. Gliwickiej 1 w Wilczy i  placówek oświatowych).

 

2.      Dopuszcza się spalanie suchych pozostałości roślinnych poza instalacjami  i urządzeniami na terenie nieruchomości jeżeli nie narusza to przepisów odrębnych .

 

Rozdział 7

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 

§ 18

 

1.      Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także zapewnienia, aby zwierzęta te nie powodowały uciążliwości dla otoczenia typu hałas (zwłaszcza w porze nocnej) lub odory.

 

2.  Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki , a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

 

§ 19

 

Utrzymujący psy są zobowiązani do:

1)     zarejestrowania psa u Sołtysa w terminie 14 dni od wejścia w jego posiadanie,

2)     opłacania podatku od posiadania psa (psów), którego wysokość ustala corocznie Rada Gminy,

3)     w razie utraty psa, właściciel zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu, w celu wykreślenia psa z rejestru, w terminie 14 dni,

4)     właściciel psa rasy niebezpiecznej musi uzyskać stosowną decyzję wydaną przez Wójta Gminy Pilchowice,

5)     zabezpieczenie nieruchomości  dla psów wolno biegających przed wydostaniem się ich tj.: ogrodzenie oraz odpowiednie oznakowanie tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich,

6)    prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną  do nałożenia kagańca,

7)    prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,

8)     nie wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,

9)     nie wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów publicznego użytku, jeżeli wynika to z oznakowania,

10)    usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystających  z psów przewodników.

                                                       

§ 20

 

Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

 

§ 21

 

Gmina zapewnia ochronę przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki poprzez interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie opieki  i schronienia wyłapanym zwierzętom.

 

§ 22

 

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy reguluje odrębna uchwała Nr XLIII/293/02 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 września 2002r. w/s wyłapywania zwierząt na terenie Gminy Pilchowice oraz o dalszym postępowaniu z nimi.

 

Rozdział 8

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

 

§ 23

 

Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich i ptactwa hodowlanego w obrębie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej oraz wielorodzinnej.

 

§ 24

 

1.      Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości poza obszarem wymienionym w § 20, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

1)      posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane                          (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.),

      2) wytworzone podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

3) nie powodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,

4)      przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

 

2. Właściciele padłych zwierząt gospodarskich mają obowiązek przekazania ich do utylizacji .

 

Rozdział 9

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

 

§ 25

 

1.      Właściciele/użytkownicy nieruchomości zobowiązani są przeprowadzania dwa razy w roku deratyzacji na terenie nieruchomości.

 

2.      Deratyzację należy przeprowadzić  w okresie wiosennym (kwiecień) i w okresie jesiennym (październik).

 

3.      W razie zwiększonej ilości gryzoni Wójt Gminy w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym wyda zarządzenie, w którym określi dodatkowe terminy i obszary przeprowadzenia deratyzacji.

 

4.   Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właściciela nieruchomości.

 

Rozdział 10

Przepisy końcowe

 

§ 26

 

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Pilchowice.

 

§ 27

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu stosowane będą środki egzekucyjne określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

§ 28

 

Traci moc uchwała Nr XLIII/295/2002 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 września 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice.

 

§ 29

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.